Last Update 18 March, 2004         
 
     
s i n c e

1 5 J u n 2 0 0 2
 
                 
: : ก ลั บ ห น้ า แ ร ก  : :   : : บ ริ ก า ร ข อ ง เ ร า  : :   : : แ บ บ ม า ต ร ฐ า น : :   : : ล ง น า ม ส มุ ด เ ยี่ ย ม : :   : : ติ ด ต่ อ เ ร า : :
B U D D Y H O M E " คู่ หู    คู่ บ้ า น ส ว ย "
 
 
 
1. สำรวจฐานะรายได้
2. เลือกแบบขนาดบ้าน และราคาที่เหมาะสม
3. กำหนดทำเลที่ตั้ง
4. ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง และสภาพของอาคาร
5. ตรวจสอบโฉนดที่ดิน แนวเวนคืน และระเบียบต่างๆ
6. การทำสัญญาจะซื้อจะขาย
7. วิธีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
8. การจัดเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
    1. สำรวจฐานะรายได้
 
การเริ่มต้นที่จะมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองสิ่งแรกต้อง  สำรวจฐานะรายได้  ความมั่นคงในอาชีพ
ของครอบครัวว่า มีรายได้ประจำและรายได้พิเศษ ในแต่ละเดือนเท่าไร แล้วนำไปคำนวณวงเงินสิน
เชื่อถ้ากรณีมิได้ซื้อบ้านเป็นเงินสด
 
  โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ :
   
  1. รายได้ประจำ =  
  2. รายได้พิเศษ =  
  3.สินเชื่อคาดว่าจะได้รับพิจารณาอนุมัติ
 
 
  : : g o t o To p : :
    2. เลือกแบบขนาดบ้าน และราคาที่เหมาะสม
 
ในขณะนี้ท่านได้ทราบวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับจากสถาบันการเงิน รวมกับเงินออมของครอบครัวว่ามี
เงินทุนที่จะซื้อบ้านในวงเงินเท่าไรในขั้นตอนต่อไปให้ท่านเลือกประเภทของบ้านตามวงเงินที่จะซื้อ
         โดยทั่วไปราคาของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทจะอยู่ในวงเงินประมาณนี้ คือ วงเงินขั้นต่ำ ประเภท
ที่อยู่อาศัยที่จะซื้อได้
 
 200,000 - 350,000  คอนโดมิเนียม,ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว
 350,000 - 800,000  ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น
 800,000 - 1,200,000  บ้านเดียวชั้นเดียว
 1,200,000 - 3,000,000  บ้านเดียวสองชั้น,อาคารพาณิชย์
 
และท่านสามารถหาข้อมูลของบ้านที่จะซื้อได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และข้อมูลในเว็บไซต์ bdhome นี้
เมื่อได้บ้านที่ต้องการแล้วควรจะพิจารณาข้อมูลของขนาดจำนวนห้องที่ใช้สอยว่า เหมาะสมกับจำนวน
ของคนในครอบครัวหรือไม่
  : : g o t o To p : :
    3. กำหนดทำเลที่ตั้ง
 
ต่อไปก็พิจารณาทำเล ที่ตั้งว่ามีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง ไปที่ทำงาน และสถานศึกษา ของ
คนในครอบครัว มีรถประจำทางผ่านหลายสายใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่ราชการโรง
พยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ทางเข้า - ออกสะดวก เป็นถนนสาธารณะ มีการบำรุงรักษามีระบบ
ระบายน้ำที่ดี ไม่ท่วมขังอยู่ในทำเล ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือ ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ
  : : g o t o To p : :
    4. ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง และสภาพของอาคาร
 
การตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง และสภาพอาคารโดยพิจารณาจากใบอนุญาติก่อสร้างอาคารว่า
การปลูกสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาติ วัสดุก่อสร้างได้มาตรฐาน ไม่มีการชำรุดของโครงสร้างทั้งภาย
ในภายนอกอาคาร หลังคา ฝ้าเพดาน ไม่มีรอยคาบน้ำรั่วซึม ไม่มีปลวกกัดกิน ระบบประปาไฟฟ้า ท่อ
น้ำทิ้ง อยู่ในสภาพดี การต่อเติมอาคารได้รับการอนุญาติจาก กองควบคุมอาคารถูกต้อง ไม่มีการปลูก
สร้าง และต่อเติมล้ำเข้าไปในที่ดินคนอื่น
  : : g o t o To p : :
    5. ตรวจสอบโฉนดที่ดิน แนวเวนคืน และระเบียบข้อบัญญัติควบคุมอาคาร
 
จากนั้นขอเอกสารสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อนำไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเขต ที่รับผิดชอบ โดยข้อ
ตรวจสอบ ระวาง แผนที่ ว่าที่ตั้งที่ดิน ถูกต้อง ติดทางสาธารณะหรือไม่หรือมีภาระผูกพันกับที่ดินแปลง
อื่นอย่างไรเช่น ตกเป็นภาระจำยอม มีตะเข็บที่ดินปิดทางอยู่ แล้วมาตรวจสอบสารบัญการจดทะเบียน
ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้องตรวจสอบว่า มีคำสั่งศาลสั่งอายัดที่ดินไว้หรือไม่ และตรวจ
สอบแนวเวนคืน เพื่อใช้สร้างถนน แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ฝังท่ออุโมง สะพานกั้นเขตเชื่อมทาง และผล
กระทบทางด้านกฎหมายอื่น ๆ
  : : g o t o To p : :
    6. การทำสัญญาจะซื้อจะขาย
 
การทำสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อมีความมั่นใจที่จะซื้อบ้านหลังที่เลือกไว้และได้ตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น
เป็นที่มั่นใจแล้ว ถ้าพร้อมจะซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ทันที ก็สามารถนัดเจ้าของที่ดิน ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่
สำนักงานที่ดิน โดยใช้สัญญาซื้อขาย ฉบับสำนักงานที่ดินได้เลย
แต่หากต้องใช้ระยะเวลานัดหมายในการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นเวลานานหลายวันจำเป็นต้องมีการมัด
จำเงินบางส่วนให้กับผู้ขาย จำเป็นจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายกันขึ้น หรือในกรณีที่มีการซื้อขายกัน
แบบผ่อนดาวน์ที่นิยมกันตามโดรงการจัดสรรต่าง ๆ ก็จำเป็นจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายเช่นกัน
โดยเนื้อหาในสัญญาฯ จะมีระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จะซื้อ ผู้จะขายรายละเอียด
ของบ้าน และโฉนดที่ดิน ราคา จำนวนเงินมัดจำ ถ้าแบ่งเป็นงวดให้ระบุวันชำระไว้ด้วย จำนวนเงินที่
เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์ กำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ การตกลงชำระค่าธรรมเนียม โอน ภาษี และค่า
ใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และอาจมีการตกลงค่าปรับหากผิดนัดผิดสัญญาต่อกันทั้ง 2 ฝ่ายและ ลง
นามร่วมกันต่อหน้าพยาน ถ้ามีการชำระเงินเป็นเงินสด หรือ เช็ค ให้ระบุชัดเจนด้วยและทำหลักฐาน
รับเงิน หรือ เช็ค ให้ถูกต้อง
  : : g o t o To p : :
    7. วิธีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 
วิธีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหากเราต้องการซื้อบ้านแต่ไม่มีเงินสดพอ ที่จะชำระได้ ทาง
สถาบันการเงินต่าง ๆ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเงิน ส่วนที่ขาด โดยกำหนดรูปแบบการให้สินเชื่อไว้
หลายประเภท มีความแตกต่างกัน ตั้งแต่เกณฑ์การให้สินเชื่อ กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ จากราคาซื้อ
ขายและ/หรือราคาประเมินของธนาคาร ตัวอย่างเช่น กำหนดให้กู้ยืมสำหรับซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์
ได้ในอัตรา 80%จากราคาซื้อขาย และ/หรือ ราคาประเมินธนาคาร เช่น ราคาบ้าน 1,000,000 บาท กู้
ยืมได้ 800,000 บาทความแตกต่างด้านอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระซึ่งสูงสุดไม่เกิน
30 ปี แต่จะต้องรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ หลักการจะดูจากฐานะรายได้ ความมั่นคงในอาชีพ ประวัติการออมเงิน
บัญชีเงินฝาก เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติ เสียหายในด้านการเงิน และคดีความ หลักทรัพย์
ประกันคุ้มหนี้ตามเกณฑ์ มีสภาพคล่องในการขายเปลี่ยนมือ
ในกรณีจำเป็นจะต้องมีบุคคลกู้ร่วม จะต้องมีฐานะดีเช่นกันจะเป็นภรรยา หรือญาติ ก็ได้ เพื่อให้ระยะ
เวลาการกู้ได้ยาวขึ้น
ในกรณีผู้กู้มีอายุมาก หรือต้องการเพิ่มวงเงินกู้เพิ่มจากเกณฑ์รายได้ ของผู้กู้ขึ้นอีก

การดำเนินการยื่นขอสินเชื่อ ดังนี้

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ใบคำขอสินเชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ
ถ้วน สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สลิปเงินเดือนใบรับรองเงิน
เดือน บัญชีเงินฝาก,Statement แสดงรายการเงินเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สัญญาจะซื้อจะขาย และ
หลักฐานการผ่อนดาวน์สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (เท่าฉบับจริง)ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการ
ชำระหนี้ภาระผูกพัน (ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีมีภาระหนี้สิน)หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียน
การค้าหนังสือบริคณฑ์สนธิ ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นงบดุล งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 3 ปี)
เมื่อจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ก็นำไปยื่นกับแผนกสินเชื่อ ของสถาบันการเงินที่ท่าน มี
บัญชีเงินฝากอยู่หรือ สาขาที่อยู่ใกล้สถานที่ทำงาน หรือที่ตั้งของบ้านที่ซื้อโดยเมื่อทางธนาคาร ได้รับ
เอกสารครบถ้วน จะทำการประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
ประเมินราคาแล้วแต่ละสถาบันการเงินคิดเรียกเก็บแตกต่างกัน
เมื่อประเมินราคาเสร็จเรียบร้อย พร้อมกับเอกสาร ได้รับการตรวจสอบรวมถึง ประวัติการเงินของ
ท่านเป็นที่พอใจแล้ว จะอนุมัติในระยะเวลาประมาณ 30 วัน โดยจะมีหนังสือแจ้งมายังท่าน และจะให้
ท่านไปลงนามในสัญญากู้เงิน และนัดหมายวันโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนอง
  : : g o t o To p : :
    8. การจัดเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
 
ขั้นตอนการจัดเตรียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เมื่อถึงวันกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ฯ และเตรียมการจดจำนองเป็นประกัน สิ่งที่ต้องเตรียมการทางด้านเอกสาร ดังนี้

## บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวจริง
## ทะเบียนสมรส ตัวจริง โฉนดที่ดิน (ผู้จะขายเป็นผู้ถือไป)
## ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% จากยอดวงเงินกู้
## ค่าธรรมเนียมโอน 2.5% จากราคาซื้อขาย
## ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาซื้อขาย
## แคชเชียร์เช็ค เงินชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ (ธนาคารผู้รับจำนองเป็นผู้ถือไป)
 
เมื่อไปถึงที่สำนักงานที่ดินตามที่ธนาคารนัดหมาย ก็ยื่นเอกสารสำคัญของผู้ซื้อ และผู้ขาย ให้กับประชาสัมพันธ์และรอหมายเลขคิวและช่องที่จะยื่นเรื่องจดทะเบียนเมื่อได้รับนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นตามช่องที่กำหนด รอเรียกชื่อเพื่อลงนามในเอกสารจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน และสัญญาจดทะเบียนจำนอง

เมื่อเรียบร้อย ก็ไปชำระค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ภาษี และค่าจำนอง รอรับเอกสารที่จดทะเบียนสัญญาซื้อขายที่ดิน และสัญญาจำนองที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องอีกครั้ง และชำระเงินให้กับผู้ขายโดยสลักหลังแคชเชียร์เช็ค ให้ผู้ขายลงนามรับเงินต่อหน้าเจ้าพนักงานให้เรียบร้อยเป็นเสร็จการดำเนินการ พร้อมนี้ให้ผู้ขายลงนามมอบโอนไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วย
  : : g o t o To p : :
 
 
 
 
                 
: : ก ลั บ ห น้ า แ ร ก  : :   : : บ ริ ก า ร ข อ ง เ ร า  : :   : : แ บ บ ม า ต ร ฐ า น : :   : : ล ง น า ม ส มุ ด เ ยี่ ย ม : :   : : ติ ด ต่ อ เ ร า : :
                 
ขั้นตอนการเริ่มต้นมีบ้าน
  ความรู้...การประหยัดพลังงาน
ความรู้...งานระบบของบ้าน
  ความรู้...การตกแต่งภายใน
  ความรู้...การจัดสวน
  ออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
  การออกแบบห้องต่างๆภายในบ้าน
  ประเภทของชุดครัว
  100 เคล็คลับคู่บ้าน
  Download สัญญาสำเร็จรูป
  Download แบบฟอร์มอนุญาต
   
   : : g o t o To p : :
 
| - w w w . b u d d y - h o m e . c o m - | " คู่ หู คู่ บ้ า น ส ว ย " |
   
แนะนำ : buddy-home : ให้เพื่อน
Contact us :
@ w e b m a s t e r
     Design By : SieSia Copyright © 2001 : BUDDY HOME co.,ltd. : All rights reserved.