Last Update 9 December, 2004         
 
     
s i n c e

1 5 J u n 2 0 0 2
 
                 
: : ก ลั บ ห น้ า แ ร ก : :   : : บ ริ ก า ร ข อ ง เ ร า  : :   : : แ บ บ ม า ต ร ฐ า น : :   : : ล ง น า ม ส มุ ด เ ยี่ ย ม : :   : : ติ ด ต่ อ เ ร า : :
B U D D Y H O M E " คู่ หู    คู่ บ้ า น ส ว ย "
 
     ข่ า ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ / ว ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
 
I ข่าวทั้งหมด I


 22-01-2547 : แจกฟรีแบบบ้าน "ไทยช่วยไทย" หนึ่งในแพ็กเกจ "เอื้ออาทร"

เป็นเพราะ "พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร" นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งมาที่กรมโยธาธิการ และผังเมือง เพื่อจัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัย ตามมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง ทั้งนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ เพื่อทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ

โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการตอบสนองประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถว อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยดำเนินการในระยะที่ 1 รวมทั้งหมด 30 แบบ แยกออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทแรกชื่อว่าแบบบ้านไทยช่วยไทย มีทั้งหมด 6 แบบ อาทิ แบบที่ 1 แบบบ้านไทยช่วยไทย บ้านผู้ประสบภัย 1 ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 36.00 ตร.ม. งบประมาณ 140,400 บาท แบบที่ 2 แบบบ้านไทยช่วยไทย บ้านผู้ประสบภัย 2 สูง 2 ชั้น 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 43.50 ตร.ม. งบประมาณ 145,500 บาท แบบที่ 3 แบบบ้านไทยช่วยไทย บ้านผู้ประสบภัย 3 แบบเรือนแถว 10 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 322.00 ตร.ม. งบประมาณ 1,352,400 บาท

แบบที่ 4 แบบบ้านไทยช่วยไทย บ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 30.00 ตร.ม. งบประมาณ 124,500 บาท แบบที่ 5 แบบบ้านไทยช่วยไทย บ้านแบบประหยัด 2 ใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 56.00 ตร.ม. งบประมาณ 252,000 บาท แบบที่ 6 แบบบ้านไทยช่วยไทย บ้านแบบประหยัด 3 สูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 62.00 ตร.ม. งบประมาณ 263,400 บาท

ประเภทที่สองมีชื่อว่าแบบบ้านครัวไทยเป็นสุข มีทั้งหมด 8 แบบ อาทิ

แบบที่ 7 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ชั้นเดียว 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตร.ม. งบประมาณ 513,625 บาท แบบที่ 8 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2 ชั้นเดียว 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 113.36 ตร.ม. งบประมาณ 809,680 บาท แบบที่ 9 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3 สูง 2 ชั้น 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 125.90 ตร.ม. งบประมาณ 868,360 บาท

แบบที่ 10 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 179.35 ตร.ม. งบประมาณ 1,172,090 บาท แบบที่ 11 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 69.09 ตร.ม. งบประมาณ 1,215,956 บาท แบบที่ 12 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 230.75 ตร.ม. งบประมาณ 1,570,900 บาท แบบที่ 13 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 240.44 ตร.ม. งบประมาณ 1,641,490 บาท แบบที่ 14 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข ครอบ ครัวไทยเป็นสุข 8 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 382.95 ตร.ม. งบประมาณ 2,390,720 บาท

และ ประเภทที่สามมีชื่อว่าแบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย มีทั้งหมด 16 แบบแยกออกเป็นภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ อาทิ แบบที่ 15 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1 สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตร.ม. งบประมาณ 2,754,240 บาท แบบที่ 16 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2 สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตร.ม. งบประมาณ 3,647,040 บาท

แบบที่ 17 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3 สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตร.ม. งบประมาณ 4,722,240 บาท แบบที่ 18 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 1 สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตร.ม. งบประมาณ 2,490,560 บาท แบบที่ 19 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 2 สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตร.ม. งบประมาณ 3,292,640 บาท

แบบที่ 20 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 3 สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตร.ม. งบประมาณ 4,268,000 บาท แบบที่ 21 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1 สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตร.ม. งบประมาณ 2,754,240 บาท

แบบที่ 22 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2 สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถวพื้นที่ใช้สอย 810.40 ตร.ม. งบประมาณ 3,647,040 บาท แบบที่ 23 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3 สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตร.ม.

แบบที่ 24 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1 สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว แบบที่ 25 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2 สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 780.40 ตร.ม. งบประมาณ 3,274,640 บาท

แบบที่ 26 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3 สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตร.ม. แบบที่ 27 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 338.37 ตร.ม. งบประมาณ 1,867,290 บาท

แบบที่ 28 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 243.30 ตร.ม. งบประมาณ 1,607,700 บาท แบบที่ 28 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 243.30 ตร.ม. งบประมาณ 1,607,700 บาท

แบบที่ 29 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 242.00 ตร.ม. งบประมาณ 1,365,000 บาท และแบบที่ 30 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 332.88 ตร.ม. งบประมาณ 1,820,730 บาท

ซึ่งทั้งหมด 30 แบบนั้น ประชาชนและผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่ตามหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เขตต่างๆ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล และธนาคารทุกแห่งที่พร้อมให้บริการทางด้านสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2547 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เพียงแต่เสียเฉพาะแค่วัสดุ กระดาษถ่ายเอก สารตามจำนวนแผ่นของรูปแบบ และรายการประกอบแบบเท่านั้น

สำหรับข้อสงสัยเรื่องแบบบ้านเพื่อประชาชน ต้องขออนุญาตการปลูกสร้างหรือไม่นั้น ทางกรมโยธาธิการ และผังเมืองชี้แจงว่า เรื่องแบบบ้านต้องขอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบ โดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง ทั้งนี้การนำแบบไปปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลงจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง

มากไปกว่านั้น แบบบ้านเพื่อประชาชน ผู้ประกอบการยังสามารถรับแบบดังกล่าวไปทำโครงการจัดสรรได้ แต่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายจัดสรรที่ดิน

และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 ทางกระทรวงมหาดไทยได้เชิญ "พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร" นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานมอบนโยบาย พร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่หอประชุมกองทัพเรือด้วย

ซึ่งคาดว่าน่าจะมีประชาชนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง ?

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ   22-01-2547 
 

 
 
     Buddy _ L i n k S . . .
 
 
ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง 1
ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง 2
ร้อยพัน ปัญหาในงานก่อสร้าง 3
ร้อยพัน ปัญหาในงานก่อสร้าง 4 ฉบับหมอบ้าน
กฎหมายคลายเส้น
กฎหมาย อ่านง่าย
กฏหมายคลายเส้น บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด
 
 
 
-----[FreeSPlanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----
ศูนย์รวมแบบบ้านมากกว่า 100 แบบ
Tips-Technic การแต่งบ้าน
และอื่นๆอีกมากมาย
 
แลกลิงค์แบนเนอร์ขนาด 88x31 ดู Source Code ข้างล่างครับ
 
<a href="http://www.buddy-home.com" target="_blank"> <img src="http://www.buddy-home.com/image/bannerBuddy-home.gif" border="0" width="88" height="31" alt="www.buddy-home.com คู่ หู คู่ บ้ า น ส ว ย "></a>

www.buddy-home.com  คู่ หู  คู่ บ้ า น ส ว ย

ช่วยเมล์กลับมาแจ้งที่ webmaster@buddy-home.com
 
 
 
 
                 
: : ก ลั บ ห น้ า แ ร ก : :   : : บ ริ ก า ร ข อ ง เ ร า  : :   : : แ บ บ ม า ต ร ฐ า น : :   : : ล ง น า ม ส มุ ด เ ยี่ ย ม : :   : : ติ ด ต่ อ เ ร า : :
                 
ขั้นตอนการเริ่มต้นมีบ้าน
  ความรู้...การประหยัดพลังงาน
ความรู้...งานระบบของบ้าน
  ความรู้...การตกแต่งภายใน
  ความรู้...การจัดสวน
  ออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
  การออกแบบห้องต่างๆภายในบ้าน
  ประเภทของชุดครัว
  100 เคล็คลับคู่บ้าน
  Download สัญญาสำเร็จรูป
  Download แบบฟอร์มอนุญาต
   
   : : g o t o To p : :
 
| - w w w . b u d d y - h o m e . c o m - | " คู่ หู คู่ บ้ า น ส ว ย " |
   
แนะนำ : buddy-home : ให้เพื่อน
Contact us :
@ w e b m a s t e r
     Design By : SieSia Copyright © 2001 : BUDDY HOME co.,ltd. : All rights reserved.